พัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์ ประชาสัมพันธ์ “คลิกชุมชน”

นางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย พัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ “คลิกชุมชน” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 

(Visited 38 times, 1 visits today)