พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอเกาะจันทร์

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์ (ศจพ อ.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเกาะจันทร์ (พชอ.เกาะจันทร์) ณ.ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
1) ประชุม คณะกรรมการ (ศจพ.อ.) มีสาระสำคัญดังนี้
1. 1) กำหนดหลักเณฑ์การช่วยเหลือคนจนใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ, ความเป็นอยู่,การศึกษา, รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งอำเภอเกาะจันทร์มีครัวเรือน TPMAP ที่ผ่านการรับรองจาก ศจพ.อ. จำนวน 18 ราย นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคนจนในกลุ่มเปราะบาง โดยให้หน่วยงานราชการ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจ ครอบครัวที่ตกหล่นและ เสนอให้ คณะกรรมการ(ศจพ.อ.)พิจารณาช่วยเหลือต่อไป
1.2) จัดทำโครงการทำบุญเข้าวัด (ธรรมสวนะ) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการขอรับบริจาคเงินเข้ากองทุน “ขจัดความยากจน” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนต่อไป
2) ประชุม คณะกรรมการ (พชอ.เกาะจันทร์) มีสาระสำคัญดังนี้
2.1) แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเกาะจันทร์ มีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
2.1) การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 ในพื้นที่ ให้ได้ 60%
2.2) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ โดยใช้หลัก 3 ประการ
1.)การป้องกัน
2) การปราบปราม
3) การบำบัดรักษา
2.3.) การดูแลสุขภาพกายและจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางตามหลัก ศจพ.อ เพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือต่อไป

 

(Visited 55 times, 1 visits today)