โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์

เข้าชม 50 ครั้ง

กรอบแนวคิด

“ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว ทางการดำเนินชีวิตแก้พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 35 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้หลุดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในบริหารและพัฒนาประเทศ ให้ดำเนินไปในทิศทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชน

 

การดำเนินการตามโครงการฯ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาผู้แทนครอบครัวพัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 คน ระยะเวลา 2 วัน
2.ผู้แทนครอบครัวพัฒนาฝึกปฏิบัติจัดทำแผนชีวิต ปรับแผนชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน
3. กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกมะนาว การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและเสริม รายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย 30 คน ระยะเวลา 2 วัน
4.การเสริมสร้างระบบการบริหารและจัดการชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการชุมชน ระยะเวลา 1 วัน
5. การจัดการความรู้เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

 

(Visited 50 times, 1 visits today)