กฎหมายและระเบียบ

รัฐธรรมนุญ

รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(Visited 44 times, 1 visits today)