สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี

นางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย

พัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน