ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเเกาะจันทร์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน