สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง

พัฒนาการอำเภอขุนยวม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน