สพอ.ขุนตาล>> ดำเนินการสนับสนุนการให้สัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ดำเนินการสนับสนุนการให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ดำเนินการสนับสนุนการให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  ประกอบไปด้วย นายธนาวุฒิ วรรณสอน (คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน)  และ นางยุพิน โคงกาบ (สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  การประเมินผลโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) โดยคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

(Visited 7 times, 1 visits today)