สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย

นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์

พัฒนาการอำเภอขุนตาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน