สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย

นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาการอำเภอขุนตาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน