โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านโจด หมู่ที่ 5 ตำบลปะเคียบ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านอ้อดอนยาง หมู่ที่ 12 ตำบลปะเคียบ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลปะเคียบ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลปะเคียบ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง

[...]
อ่านเพิ่มเติม