อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ.)คูเมือง

อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ.)คูเมือง
🖊️ วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30-15.00 น.นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอคูเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP จำนวน 7 ครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
📸 แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้อง…

(Visited 13 times, 1 visits today)