สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

นางกุหลาบ งามเลิศ

พัฒนาการ อำเภอคูเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน โทร 044-699133