สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

นางกุหลาบ งามเลิศ

พัฒนาการอำเภอคูเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน