สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

นางภัทราพร สีหามาตย์

พัฒนาการอำเภอกุมภวาปี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน