ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครและเกณฑ์การประกวดผ้าไหมลายพื้นเมืองอำเภอขุขันธ์ และเสื้อแซว ในงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา)

ดาวน์โหลด

สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา)

ดาวน์โหลด

ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทองค์กรสตรี)

ดาวน์โหลด

แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)

ดาวน์โหลด

แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)

ดาวน์โหลด