โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางขี้นก ตำบลสหธาตุ

นางสาวณัชรกานต์ ธานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสร้างถ่อ ตำบลบ้านกอก

นางสุทิชา มัธยมนันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวดอน ตำบลนาคำใหญ่

นางสาววิมล มุ่งกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลก่อเอ้ ตำบลท่าไห

นางอรุณี โพธิลุขา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลธาตุน้อย ตำบลศรีสุข

นางอรุณี สายแวว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง

นายเกรียงไกร ณ อุบล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลชีทวน ตำบลค้อทอง

นายเรวัติ งามแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแดงหม้อ ตำบลเขื่องใน

(Visited 463 times, 1 visits today)