ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลห้วยลึก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลควนโส

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

พช.ควนเนียง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP Logbook) ตำบลควนโส

20 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนี [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบออนไลน์

17 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนีย [...]