ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ควนเนียง รับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนา [...]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่อำเภอควนเนียง

23 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสุ [...]

พช.ควนเนียง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางส [...]

นายอำเภอควนเนียง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564   ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ [...]

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยการเก็บขยะรอบบริเวณชายหาด

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอัครพล สุทธิร [...]