ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

7 มิถุนายน 2564  เวลา 15.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอ [...]

พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้)

17 มิถุนายน 2564  เวลา 14.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัด [...]

ติดตามและเตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ณ บ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

10 มิ.ย.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา [...]

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน ณ ที่ทำการกลุ่มเครื่องแกงบ้านเกาะยวน หมู่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

10 มิ.ย.64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา [...]