ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2564 ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

18 มิถุนายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเ [...]

พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

7 มิถุนายน 2564  เวลา 15.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอ [...]

พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้)

17 มิถุนายน 2564  เวลา 14.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัด [...]