ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับอำเภอ ณ วัดควนโส หมู่ที่ 3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางเหรียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินในการขุดปรับพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1 : 3 ดินเหนียว

20 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลบางเหรียง

14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2564

12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ. ควนเนียง ส่งมอบวัสดุโครงการถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้า หมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]