ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอควนเนียงลงพื้นที่

นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง ประธาน [...]

พช.ควนเนียง… ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

13 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนาง [...]

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จ [...]