ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลบางเหรียง

14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2564

12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ. ควนเนียง ส่งมอบวัสดุโครงการถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนเป้า หมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน 60 ครัวเรือน

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

11 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุ [...]

พช.ควนเนียง รับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนา [...]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่อำเภอควนเนียง

23 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสุ [...]

พช.ควนเนียง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางส [...]