ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอควนเนียงลงพื้นที่

นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง ประธาน [...]

พช.ควนเนียง… ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเเก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

13 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนาง [...]

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลห้วยลึก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอ [...]