โครงสร้างบุคคลากร

นางสุจิรา สัมพันธ์

พัฒนาการอำเภอควนเนียง

081-8227164

นายนพดล เจนทะเล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลห้วยลึกและตำบลรัตภูมิ

087-3931959

นายปรีชา เพชรบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลควนโส

0914247972

นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบางเหรียง

095-4409297

(Visited 493 times, 1 visits today)