โครงสร้างบุคคลากร

นางสุจิรา สัมพันธ์

พัฒนาการอำเภอควนเนียง

นายนพดล เจนทะเล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลห้วยลึกและตำบลรัตภูมิ

นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบางเหรียง

นายปรีชา เพชรบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลควนโส

(Visited 422 times, 1 visits today)