โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น

พัฒนาการอำเภอ

นางมะลิ ไชยยัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลรัตภูมิและตำบลควนโส

นางกาญจนา น้าวประจุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบางเหรียง

นางสาวนิรดา เบ็ญฮาวัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลห้วยลึกและ ตำบลควนโส

(Visited 350 times, 1 visits today)