ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอควนเนียง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรัตภูมิ กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลรัตภูมิ ตำบลควนโส ตำบลห้วยลึก และตำบลบางเหรียง ของอำเภอรัตภูมิ ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอควนเนียง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีถัดมาและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอควนเนียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

อำเภอควนเนียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. รัตภูมิ (Rattaphum) 13 หมู่บ้าน
2. ควนโส (Khuan So) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยลึก (Huai Luek) 9 หมู่บ้าน
4. บางเหรียง (Bang Riang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอควนเนียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลควนเนียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตภูมิ
  • เทศบาลตำบลบางเหรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเหรียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตภูมิ (นอกเขตเทศบาลตำบลควนเนียง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล
(Visited 564 times, 1 visits today)