ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลห้วยลึก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นายนพดล เจนทะเล พัฒนากรประจำตำบลห้วยลึก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมนิตย์ สุขแก้ว ปลัดอำเภอประจำตำบลห้วยลึก ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ กศน.ตำบลห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกหล่นเพิ่มเติม

(Visited 17 times, 1 visits today)