ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนเนียง

24 ธันวาคม 2564
นายอัครพล สุทธิรักษ์  จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนเนียง โดยมีวาระในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งปัจจุบันมียอดหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ 7.21 โดยมีนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอควนเนียง (หลังใหม่)

(Visited 16 times, 1 visits today)