พช.ควนเนียง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP Logbook) ตำบลควนโส

20 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายปรีชา  เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรประสานงานตำบลควนโสพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางที่ตกเกณฑ์ตามมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย (TPMAP Logbook) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ 2.ด้านความเป็นอยู่ 3.ด้านการศึกษา 4.ด้านรายได้ 5.ด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ในพื้นที่ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)