สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบออนไลน์

17 ธันวาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง นางนงลักษณ์  ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำและนางทิพาพันธ์  บัวเผื่อนน้อย พัฒนาการอำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร “การพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา(Change Leeader)ที่อยู่ในชุมชนและการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 อำเภอคืออำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ และอำเภอเมืองสงขลา จำนวน 24 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 จำนวน 5 วัน ณ  ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นายอาคม  บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพบปะกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

(Visited 19 times, 1 visits today)