สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดใน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดใน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรที่มีบทบาทและสามารถคนดีเพื่อสังคมที่ดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิดและการปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยและองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ มีคุณธรรม โดยมีกิจกรรมการตักบาตร ถวายอาหารแด่พระภิกษุ สวดมนต์ ฟังธรรมะและกิจกรรมการส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจร จากนายเมี้ยน ไชยณรงค์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายผู้นำ อช.อำเภอควนเนียง มอบให้แก่วัดเพื่อนำไปปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อวัดและชุมชนต่อไป ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 12 times, 1 visits today)