พช.ควนเนียงประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)

28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ(กทบ.)  เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอควนเนียง พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านฯอำเภอควนเนียงในปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)