สพอ ควนเนียงรับรอง จปฐ ครบ100%

15 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลรัตภูมิ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล เผยแพร่ให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯระดับตำบล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลควนเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 39 times, 1 visits today)