สพอ.ควนเนียงจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลบางเหรียง

14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ตำบลบางเหรียง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล เผยแพร่ให้กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เพื่อการวางแผนเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯระดับตำบล    ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 28 times, 1 visits today)