นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564   โดยมีนายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  พร้อมด้วย ปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งข้อราชการ การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติตามประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา อย่างเคร่งครัด และในโอกาสประชุมนี้ ประธานในการประชุม ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายอุดม  ฮิ่นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง ซึ่งได้ผ่านการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการอำเภอควนเนียงก็ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาบรรจุใหม่ ของสำนักงานพัฒนาชุนอำเภอควนเนียง คือนายนพดล  เจน ทะเล เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและเพื่อการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานต่อไป  ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรัตภูมิ ทั้งนี้ อำเภอควนเนียง ได้จัดประชุมโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

(Visited 17 times, 1 visits today)