สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่อำเภอควนเนียง

23 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง และครัวเรือนเป้าหมาย โคก หนอง นา โมเดล ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 24 times, 1 visits today)