ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง การจัดทำบัญชี งบการเงิน และจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมด้วยนางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเหรียงบน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง การจัดทำบัญชี งบการเงิน และจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม

(Visited 7 times, 1 visits today)