สพอ.ควนเนียง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล

20 ก.ค. 64 นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมด้วยนางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีการจัดทำบัญชี สรจ.

(Visited 12 times, 1 visits today)