เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านหน้าควน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง

15 กรกฎาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนการดำเนินงานกลุ่มเครื่องแกงบ้านหน้าควน หมู่ที่ 13 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง โดยทางกลุ่มได้มีนวัตกรรมในการผลิตเครื่องแกงอัดแท่ง เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

(Visited 16 times, 1 visits today)