สพอ.ควนเนียงลงพื้นที่ติดตาม ประเมินศักกยภาพโครงการ กข.คจ หมู่ที่ ๒ บ้านยางหัก ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง

15 กรกฎาคม 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินศักกยภาพโครงการ กข.คจ หมู่ที่ ๒ บ้านยางหัก ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง พร้อมกับตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(Visited 9 times, 1 visits today)