ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การลดดอกเบี้ยผิดนัด แก่ลูกหนี้ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

12 ก.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง และ น.ส.ชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การลดดอกเบี้ยผิดนัด แก่ลูกหนี้ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ.2556 ณ บ้านปากบาง หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

(Visited 15 times, 1 visits today)