ลงพื้นที่ชี้แจงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.11 บ้านเกาะยวน

6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา สัมพันธ์ มอบหมายให้ นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ และเจ้าหน้าที่ นพร. ลงพื้นที่ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่4) ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 บ้านเกาะยวน ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

(Visited 10 times, 1 visits today)