ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกาาร โคก หนอง นา โมเดล

1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ผลบุญ ช่างควบคุมงาน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ของแปลงนายเจริญ แก้วปฏิมา หมู่ที่ 7 บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 15 times, 1 visits today)