ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านโต๊ะหนอ

30 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลรัตภูมิ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านโต๊ะหนอ หมู่ที่1 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง

(Visited 15 times, 1 visits today)