ชี้แจงความคืบหน้ากับปลัดองค์การบริหารส่วนต.ควนโส การดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล

25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงโดย นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พบปะ นายกิตติภัฒน์ หนูมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่แปลงของนายเจริญ แก้วปฏิมา หมู่ที่7 บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 12 times, 1 visits today)