ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นาโมเดล

23 มิถุนายน 2564 นางสุจิรา สัมพันธ์ นว.พช.ชก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ในพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย นายเจริญ แก้วปฏิมา หมู่ที่ 7 บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 39 times, 1 visits today)