พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

7 มิถุนายน 2564  เวลา 15.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยทีมพัฒนากร ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ผู้นำ อช. อำเภอควนเนียง กำนันตำบลบางเหรียง ผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ของแปลงนางสงบ  พะสริ พื้นที่ขนาด 3 ไร่ บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  โดยมีกิจกรรมการห่มดิน ปลูกหญ้าแฝก   มะพร้าวน้ำหอม การทำปุ๋ยหมัก

(Visited 22 times, 1 visits today)