พช.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้)

17 มิถุนายน 2564  เวลา 14.30 น. นายภูวนาถ ล่องเซ่ง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยทีมพัฒนากร ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ผู้นำ อช. อำเภอควนเนียง ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบเงินกู้) ของแปลงนางสุชาวลี  แสงสว่าง พื้นที่ขนาด 3 ไร่ บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  โดยมีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ปลูกสับปะรด  มะพร้าวน้ำหอม พร้อมกันนี้ กศน.อ.ควนเนียง นำคณะเข้ามาศึกษาดูงานโครงการ เพื่อการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้ให้เกิดประโยชน์

(Visited 12 times, 1 visits today)