สพอ.ควนเนียงดำเนินโครงการ พช.ใสสะอาด ใน 5 มิติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง พร้อมนางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมข้าราชการให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถใน 5 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน  เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน สร้างความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานเป็นหน่วยงานใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ต่อไป

(Visited 40 times, 1 visits today)