ติดตามหมู่บ้านสัมมาชีพบ้านหัวไทร ตำบลห้วยลึก

8 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสุจิรา  สัมพันธ์ รักษาการพัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นายปรีชา  เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลึก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้านโดยมีปราช์ญชุมชน แนะนำการทำปุ๋ยหมักจากฟักทองเพื่อใช้ในการเกษตร การปลูกฟักทองบัตเตอร์นัต การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างรายได้

(Visited 32 times, 1 visits today)