ติดตามกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อตรวจสอบโครงการเพื่อยื่นขอพิจารณาเงินกู้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

16 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดยนางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลห้วยลึกและพื้นที่ตำบลรัตภูมิ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มสตรีในการพิจารณาเงินกู้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนในระดับอำเภอ

(Visited 27 times, 1 visits today)