วางแผน เตรียมการ พื้นที่โคก หนอง นา

14 ธันวาคม 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง โดยนางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงพร้อมช่างควบคุมงาน และลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่สำรวจแปลงโคกหนองนา โมเดล พร้อมวางแผนการดำเนินงานโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินการโคกหนองนา ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 35 times, 1 visits today)